Akte van Levering + Hypotheekakte

Akte van levering en hypotheek

U heeft bij de makelaar de koopakte getekend. Deze koopakte wordt vervolgens naar de notaris gestuurd. Die maakt daarvan een akte van levering. Door deze akte van levering wordt uw nieuwe woning ook daadwerkelijk uw eigendom. Deze akte wordt door de notaris ingeschreven in het kadaster. Indien u uw nieuwe woning financiert met een geldlening van de bank, dan moet ook een hypotheekrecht worden gevestigd. Door het hypotheekrecht heeft de bank meer zekerheid dat de lening en de daarover verschuldigde rente worden terugbetaald. De hypotheekakte moet ook worden ingeschreven bij het kadaster.

Hieronder leest u het kostenoverzicht. Wilt u een PDF met de offerte, klik dan hier.

In verband met de grote drukte op de hypothekenmarkt, vragen wij u om op dit moment rekening te houden met een termijn om te kunnen passeren van mogelijk 6 tot 8 weken. Wij zijn en blijven u graag van dienst en proberen het altijd zo vlot mogelijk te verwerken.

Kostenoverzicht (inclusief BTW)
Levering en hypotheek
Akte van levering* € 544,50 Akte van hypotheek* € 544,50 Inschrijvingskosten kadaster levering € 137,50 Inschrijvingskosten kadaster hypotheek € 137,50 Recherchekosten levering € 45,38 Recherchekosten hypotheek € 45,38 Heffing kwaliteitsfonds notariaat € 19,90 WWFT kosten** € 36,30 Totaal 1.510,96

*Als de woning niet ligt binnen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Bunnik of Rhenen of als er sprake is van een beleggingsobject of (nieuwbouw)project, dan geldt een ander tarief. Neem daarover contact op met ons kantoor.

** De kosten wegens de WWFT zijn de kosten die verschuldigd zijn wegens het verplichte onderzoek in diverse registers (o.a. gemeentelijke basisadministratie, insolventie- en curateleregister, verificatie identificatiesysteem) en bedragen € 36,30 per persoon inclusief BTW.

Extra informatie
Uitleg en voorwaarden meerwerk

Het is mogelijk dat bij de behandeling van uw dossier blijkt dat door Heuvelrug Notarissen meerwerk moet worden verricht. Dit is aan de orde indien uw dossier niet voldoet aan onze voorwaarden zoals vermeld op onze website (zie ook hierna).

Meerwerk

 • Indien u de afspraak voor het ondertekenen van de akte wilt verzetten. In dat geval wordt niet voldaan aan de voorwaarden. Er is in die situatie een opslag van € 150,00 (incl. BTW) verschuldigd.
 • Indien na een tijdige melding door ons aan uw bank van de datum en het tijdstip van de eigendomsoverdracht overboeking van de gelden uitblijft.
 • Indien de hypotheekstukken van uw bank niet ten minste zeven werkdagen vóór het ondertekenen van de akten door ons kantoor zijn ontvangen. Mocht dit het geval zijn dan zal in verband hiermee € 150,00 (incl. BTW) voor de extra werkzaamheden bij u in rekening gebracht worden.
 • Ingeval van ontbinding van de koopovereenkomst in onderling overleg, op grond van het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde of op grond van een tekortkoming van één van de partijen. In een dergelijk geval worden de door ons kantoor tot dat moment verrichte werkzaamheden (uurtarief met een minimum van € 300,00 (incl. BTW) te vermeerderen met de eventuele reeds verschuldigde verschotten) voor rekening van verkoper en koper, ieder voor de helft (dan wel bij de nalatige partij), in rekening gebracht.

Bepaalde werkzaamheden zijn niet gebruikelijk en vallen niet in het bovengemeld tarief. De volgende handelingen vallen niet onder het standaardtarief: 

Vestigen overbruggingshypotheek € 175,00
Kosten verwerking extra kadastraal perceel € 121,00
Recherchekosten extra perceel (per perceel) € 90,76
Overnemen erfdienstbaarheden € 50,00
Toeslag levering appartementsrecht € 150,00
Tarief beschikkingsbevoegdheid na vererving op basis van bestede tijd, indicatie € 250,00
Tarief vestigen opstalrecht € 121,00
Opslag toestemming eerdere/andere hypotheekhouder, per hypotheekhouder € 50,00
Per betaling ten behoeve van opdrachtgever (waaronder spoedoverboekingen) € 15,25
Extra opslag particuliere hypotheek € 121,00
Spoed (levering binnen 30 dagen na ontvangst koopovereenkomst) € 250,00
Wijzigen datum ondertekening binnen 5 dagen voor ondertekening € 180,00
Het opstellen van een notariële volmacht ten behoeve van de aankoop/hypotheek € 250,00
Inschrijving koopovereenkomst inclusief kadasterkosten** (vanaf) € 219,00
Opstellen koopovereenkomst € 500,00
Werkzaamheden wegens te late betaling waarborgsom/bankgarantie € 150,00
Tarief hypotheekstukken niet tijdig binnen € 150,00
Aflossing krediet (incl. telefonische overboeking) € 67,50
Opvragen afschrift bij kadaster € 15,00
Recherchekosten kamer van koophandel € 7,95
Opvragen statuten kamer van koophandel € 15,00
Administratiekosten waarborgsom € 181,50

Let op: eventuele uitmetingskosten bij het kadaster en te vestigen rechten met betrekking tot naburige percelen zijn niet begrepen in deze offerte. 

Kosten verkoper In de koopovereenkomst kan een bepaling zijn opgenomen die te maken heeft met de kosten die Heuvelrug Notarissen aan uw verkoper in rekening brengt wegens de mogelijke aflossing en doorhaling van de hypotheek van de verkoper. Heuvelrug Notarissen rekent daarvoor € 12,50 per telefonische overboeking; € 55,00 voor het opvragen van een aflossingsnota bij de bank, per aflossing en € 160,00 voor de akte van doorhaling in het kadaster. Alle bedragen zijn inclusief BTW en de twee laatstgenoemde bedragen zijn tevens inclusief kadastrale kosten. In geval er sprake is van een vererving waarbij de woning in het kadaster op naam staat van een overledene, rekenen we kosten (vanaf € 250,00) voor de verkoper in verband met de verwerking ervan.

Voorwaarden Levering + Hypotheek
 • Indien de door u gekochte woning niet ligt binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Bunnik of de plaatsen Cothen, Langbroek, Rhenen (Ut) of Elst, dan geldt een ander tarief.
 • Koper(s) en verkoper(s) is/zijn particulieren. Het betreft geen nieuwbouw en er wordt niet geopteerd voor een ‘BTW-levering’.
 • De woning behoort niet tot een onverdeelde nalatenschap of echtscheiding. De woning is niet gekocht op een executieveiling en wordt niet verkocht uit faillissement of schuldsanering. Indien de woning nog op naam staat van iemand die is overleden, dan levert u de verklaring van erfrecht aan.
 • Op de woning rust geen beslag. Informeer zo nodig bij de verkopend makelaar.
 • De hypotheek wordt alleen op de gekochte woning gevestigd. De bank is een reguliere Nederlandse bankinstelling en geen particulier.
 • De koper(s) en verkoper(s) zijn handelingsbekwaam en –bevoegd (zij staan niet onder bewind of curatele, zijn meerderjarig en zijn niet betrokken in faillissement of wettelijke schuldsanering).
 • De levering van de woning vindt plaats op de datum die is vermeld in de koopakte. De hypotheekopdracht van de bank is tijdig (minimaal vijf werkdagen voor de overdrachtsdatum) door ons ontvangen.
 • Wij bepalen zoveel mogelijk de datum, tijdstip en locatie van ondertekening van de akte(n). De voorafgaande correspondentie verloopt zoveel mogelijk digitaal. Daarvoor ontvangen wij graag uw mobiele telefoonnummer en uw e-mailadres.
 • De afschriften van de getekende akten ontvangt u per e-mail en niet per post.
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) heeft het doel om witwassen en het financieren van terrorisme te bestrijden.

De Wwft legt mogelijk verplichtingen op aan:

 • Verkopers van goederen
 • Bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen
 • Makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken
 • Taxateurs van onroerende zaken
 • Exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners
 • Financiële instellingen, zoals banken, geldwisselkantoren, casino’s, trustkantoren, beleggingsinstellingen en bepaalde verzekeraars
 • Vrije beroepsbeoefenaren, zoals notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

Vanwege de verplichtingen door de overheid moeten onder andere notarissen verplicht onderzoek doen in diverse registers (o.a. gemeentelijke basisadministratie, insolventie- en curateleregister, verificatie identificatiesysteem).

Meer weten over de levering- en hypotheekakte?

Liever direct bellen?

U kunt ook direct contact met ons opnemen door te bellen naar onderstaand telefoonnummer.

0343 52 80 80

Ik wil graag een offerte opvragen

Wilt u uitgebreider uitleg krijgen over de manieren waarop wij u, uw familie en/of uw bedrijf kunnen helpen? Maak dan een afspraak, dan weet u binnen een paar dagen waar u aan toe bent.