Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Heuvelrug Notarissen is een maatschap van rechtspersonen. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door de maatschap; deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan de maatschap, de vennoten, de bestuurders van de vennoten en de personen die werkzaam zijn op het kantoor c.q. het kantoor verstrekken. Alle opdrachten worden slechts aanvaard met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW (welk artikel een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (welk artikel hoofdelijke aansprakelijkheid kent voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven). De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2

Heuvelrug Notarissen voldoet aan de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven verzekeringsplicht; de notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, in verband met de uitvoering van een opdracht, daaronder begrepen de weigering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop de door Heuvelrug Notarissen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die regeling.

Artikel 3

De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Heuvelrug Notarissen aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitoefening van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, géén uitgezonderd.

Artikel 4

Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Heuvelrugnotarissen aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door haar gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.

Artikel 5

Indien Heuvelrugnotarissen bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt, is Heuvelrugnotarissen bevoegd door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden. Bij het inschakelen van derden zal Heuvelrugnotarissen zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren.

Artikel 6

Betalingen van declaraties dient uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Mocht sprake zijn van meerdere (rechts)personen die bij de opdracht betrokken zijn en ten behoeve van wie deze werkzaamheden zijn verricht, dan zijn deze ieder hoofdelijk verbonden voor de nakoming van deze algemene voorwaarden. Verrekening van het door cliënt aan Heuvelrug Notarissen verschuldigde met door de cliënt uit welke hoofde ook gestelde tegenvorderingen is niet mogelijk. Indien incassowerkzaamheden c.q. invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt moeten worden getroffen, komen alle kosten vallende op die invordering volledig voor rekening van de cliënt. Voor vorderingen op consumenten gelden hiervoor de wettelijk voorgeschreven maximale bedragen.

Artikel 7

Indien de cliënt de verstrekte opdracht tussentijds annuleert, aldus voordat de laatste werkzaamheden zijn verricht, zullen de reeds verrichte en de ter zake de annulering nog te verrichten werkzaamheden op basis van bestede tijd in rekening worden gebracht bij de cliënt. Indien een conceptakte reeds was gemaakt – ongeacht of deze de cliënt al was toegestuurd- en voor de afwikkeling van de werkzaamheden zou uitsluitend nog het ondertekenen van de akte nodig zijn, waaronder begrepen het aanbrengen van ter gelegenheid van de ondertekening aan te brengen mogelijke wijzigingen of aanvullingen, dan zal de cliënt in rekening worden gebracht hetgeen in rekening zou zijn gebracht als de opdracht niet zou zijn geannuleerd. Mocht het honorarium voor de daadwerkelijk bestede en te besteden tijd hoger uitvallen in geval van een geannuleerde opdracht, dan zullen niettemin de reeds verrichte en de ter zake de annulering nog te verrichten werkzaamheden op basis van bestede tijd in rekening worden gebracht bij de cliënt.

Artikel 8

Op de rechtsverhouding tussen notaris en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.